1968 Salvador Dali - Tauromachia I - The Torero, the Kill

salvadordalitauromachiaithetorerothekill.jpg